П`ятниця, 2024-04-19, 9:50 PM
ПЕРСОНАЛЬНИЙ САЙТ
педагога професійного навчання Цюпак Ольги Володимирівни

Цілі завжди випереджають можливості,
будуючи шлях для розвитку
Вітаю Вас Гість | RSS
Головна Мій профіль ВихідРеєстраціяВхід
Меню сайту

Категорії розділу
Інформаційна бібліотека [171]
Навчаючи - виховуємо [23]
Виробниче навчання [15]
Професія "Діловод"
Все про комп'ютерні технології та Web-дизайн [124]
технічні новинки, комп'ютерне обладнання, програмне забезпечення
Словник комп"ютерних термінів та сленгу [4]
Стенографія [10]
Етика, естетика [22]
Логіка [14]
Машинопис та Діловодство [107]
Психологія [49]
тести, оптичні ілюзії, акцентуації
Релігієзнавство [9]
Філософія [26]
Філологія [68]
мово-літературознавство, фольклористика
Українська обрядовість [211]
вірування, прикмети, етнографія, обереги
У світі цікавого [86]
Лірична сторінка [36]
Мережива долі [1]
розповіді про неординарних людей
Жартома і всерйоз [24]
Скарбничка мудрості [32]

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Форма входу


Користувачі
Гості сайту
 

Помощь блогеру 


Головна » 2014 » Березень » 2 » Список літератури до теми: Загальна та професійна педагогіка
7:40 PM
Список літератури до теми: Загальна та професійна педагогіка
 1. Васильєв И.Б. Профессиональная педагогіка /Лекции для студентов інженерно-педагогических спеціальностей ВУЗов. – Харьков: УИПА, 2000.-124 с.
 2. Дячкова Т.В. Педагогіка професійно-технічної освіти: Навчальний посібник. – Херсон: Айлант. 2003. 476 с.
 3. Жуков Г.И., Матросов П.Г., Каплан С.Л. Основы общей и профессиональной педагогики. –М.: Гардарики, 2005. – 382с.
 4. Педагогічна книга майстра виробничого навчання: Навч.-метод. посібник /За ред. Н.Г. Ничкало.- К.: Вища школа, 1994. –208 с.
 5. Педагогика профессионального образования / Е.П.Белозерцев. А.Д.Гонеев, А.Г.Пашков и др.; Под ред. В.А.Сластенина. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 368 с.
 6. Національна доктрина розвитку освіти України /Професійно-технічна освіта. - 2003. -№3.-С. 2 –8.
 7. Панасюк А.0., Григорьян В.Г. Индивидуальная воспитательная работа мастера с учащимися. - М.: Высш.шк., 1985. -45 с.
 8. Перспективное планирование воспитательной работы в средних профтехучилищах. - М.: Высш.шк., 1985. – 111 с.

9.     Державна національна програма «Освіта» («Україна XXI століття»). — К., 1994.

10.  Коваль Л.Г., Зверева І.Ю., Хлєбнік С.Р. Соціальна педагогіка. — К., 1977.

 1. Кравець В.П. Зарубіжна школа і педагогіка XX століття. — Тернопіль, 1996.
 2. Кравець В.П. Історія української школи і педагогіки. — Тернопіль, 1994.

13.  Кузь В. Г., Руденко Ю. Д., Сергійчук 3.0. Основи національного виховання. — Умань, 1993.

 1. Погрібний А. Освіта в Україні: час демократизації, час реформ: Концептуальні засади демократизації та реформування освіти в Україні. — К., 1997.

15.  Подласый И. П. Педагогика. — М., 1999.

16.  Русова С. Нова школа. Вибр. пед. твори. — К., 1996.

17.  Стельмахович М. Г. Теорія і практика українського національного виховання. – Івано-Франківськ, 1996.

18.  Сластенин В. А., Исаев И.О., Мищенко А. И., Шиянов Е. Н. Педагогика.— М.,1998.

19.  Журавлев В. И. Педагогика в системе наук о человеке. — М., 1990.

20.  Гришина Т.В. Освітня технологія як професійний пріоритет учителя. – Х.: вид.група "Основа”, 2003.

21.  Десятченко Н. Моделі сучасних уроків // Завуч, - 2002 - №35

19.  Настільна книга педагога. Посібник для тих, хто хоче бути вчителем-майстром / Упорядники: Андрєєва В.М., Григораці В.В. – Х.: Вид. група "Основа”, 2006

20.  Професійно-технічна освіта: інноваційний досвід, перспективи: наук.-метод. Зб. / Упорядники Н.І.Бугай, - Вид.5. – Запоріжжя: ПП "ААТандем”, 2008.

21.  Родигіна І.В. Компетентнісно орієнтований підхід до навчання – Х.: Вид.група "Основа”, 2005

22.  Сиротенко Г.О. Сучасний урок інтерактивні технології навчання. – Х.: Видав.гр.. "Основа”, 2003.

23.  Сиротенко Г.О. Щляхи оновлення освіти. Науково-методичний аспект: Інформаційно-методичний збірник. – Х.: Видав.гр.. "Основа”, 2003.

 1. Зеер Э. Ф. Психология профессионального образования: Учебное пособие. -2-е изд., перераб. - М: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО "МОДЭК", 2003. - 480 с.
 2. Зязюн І. А. Особистісно-авторське відтворення вчителем досвіду педагогічної майстерності і його діагностика // Професійно-технічна освіта. - 2007. - № 1. - С. 9-11.
 3. Інноваційні педагогічні технології навчання професії: Монографія / А. С. Нікуліна, Ю Б. Максименко, Г. П. Матвеев, С. А. Заславська та ін. - Донецьк: Донецький інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників, 2005. - 385 с
 4. Кремень В. Г. Активна позиція учених-педагогів // Професійно-технічна освіта.- 2007. -№ 1.-С. 3-6.
 5. Неперервна професійна освіта: філософія, педагогічні парадигми, прогноз: Монографія / В. П. Андрущенко, І. А. Зязюн, В. Г. Кремень, С. Д. Максимен ко, Н. Г. Ничкало, С. О. Сисоєва, Я. В. Цехмістер, О. В Чалий І За ред. В. Г. Кременя. - К.: Наукова думка, 2003. - 853 с
 6. Ничкало Н. Г. Науково-методичне забезпечення - ключова умова розвитку системи // Професійно-технічна освіта. - 2006. - № 2. - С. 12-13.
 7. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учеб. пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров / Е С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В Моисеева, А. Е Петров: Под ред. Е С. По- лат. - 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2005. - 272 с.
 8. Операйло С. І. Зміст інтегративно-культурологічного освітнього простору // Шлях освіти. - 2006. - № 3. - С. 35-37.
 9. Основні аспекти педагогіки профтехосвіти: Навчальний посібник / А. С. Нікуліна В. М. Молчанов, Н В Верченко, Ю. І Торба. - Донецьк: ДІПО ІПП, 2006. - 296 с
 10. Пальчук М. І. Професійна орієнтація як фактор особистісно-орієнтованої освіти // Педагогическая жизнь Крыма. - 2006. - № 2. - С. 3-4.
 11. Педагогика профессионального образования: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Е П. Белозерцев, А. Д. Гонеев, А. Г. Пашков и др.; Под ред. В. А. Сластенина. -2-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2006. - 368 с.
 12. Профессиональная педагогика: Учебник для студентов, обучающихся по педагогическим специальностям и направлениям / Под общ. ред. акад. С. Я. Катышева. - 2-е изд.,перераб. и доп. - М.: Ассоциация "Профессиональное образование", 1999. - 904 с.

36    .Радкевич В. О. Інноваційні процеси у сучасній професійній школі // Професійно-технічна освіта. — 2005. -№ 1. - С. 9-11.

 1. Рибалка В. П. Психолого-педагогічні принципи і стадії розробки особистісно-орієнтованої підготовки учнівської молоді в системі неперервної професійної освіти // Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Науково-методичний журнал. Вип. 2. - К., 2001. - С 33-41.
 2. .Саух П. Ю. Екс плікативні зміни освітньої парадигми у контексті трансформацій науки // Шлях освіти. - 2007. - № 1. - С 2-7.
 3. Словарь иностранных слов. - Ростов-на-Дону: Издательство "Феникс", 2001. - 800 с.
 4. Фіцула М. М. Педагогіка: Навчальний посібник. — 2-ге вид., доп. - К.: Академвидав, 2006. - 560 с.
 5. Энциклопедия профессионального образования: В 3 т. - Т. 1: А-Л / Под ред. С. Я. Батышева. - М.: АПО, 1998. - 568 с.
 6. Юдин В. В. Концепция педагогической технологии (элементы теории) // Педагогические технологии. - 2007. - № 1. - С. 37-45.
 7. Батышев С.Я. Актуальные проблемы подготовки рабочих высокой квалификации. – М.: Педагогика, 1979. – 224 с.
 8. Энциклопедия професионального образования: в 3 т. / [сост. Батышев С.Я.]. – М.: АПО, 1999. – Т.2. – 390 с.
 9. Професійна освіта: словник / [уклад. Гончаренко С.У.]. – К.: Вища школа, 2000. – 273 с.
 10. Педагогическая энциклопедия: в 3 т. / [гл. ред. Каиров И.А.]. – М.: Сов. Энциклопедия, 1964-1988 г.г. – Т.3. – 549 с.
 11. Семиченко В.А. Концепция целостности и ее реализация в професиональной подготовке будущих учителей: дис докт. псих. наук: 19.00.07/ В.А. Семиченко. – К., 1992. – 432с.
 12. Беспалько В.П. Системно-методическое обеспечение учебновоспитательного процесса подготовки специалиста / В.П. Беспалько, Ю.Г. Татур. – М.: Высшая школа, 1989. – C. 18-44.
 13. Блауберг И.В. Становление и сущность системного подхода / И.В. Блауберг, Е.Г. Юдин. – М.: Знание, 1973. – 48 с.
 14. Ильина Т. Структурно-системный подход к организации обучения / Т. Ильина – М.: Педагогика, 1972. – 179 с.
 15. Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса обучения: Общедидакт. Аспект / Ю.К. Бабанский. – М.: Педагогика, 1977
 16. Ничкало Н.Г. Теоретико-методологічні проблеми реформуваня професійно-технічної освіти / Н.Г. Ничкало // Педагогіка і психологія. – 1997. – №3. – С. 105-110.
 17. Зеер Э.Ф. Компетентностный поход к образованию [Електронний ресурс]: учебное пособие для студентов вузов / Э.Ф. Зеер. – М.: Академический проект, 2003. – 336с. //http://www/urorao. Ru/konf 2005/php?mode=&exmode=zeer);

 

 


Категорія: Інформаційна бібліотека | Переглядів: 1424 | Додав: Olga | Теги: професійна педагогіка, загальна педагогіка | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Пошук

Календар
«  Березень 2014  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Друзі мого сайту
 • Інформаційний портал "Профтехосвіта Хмельниччини
 • Вище професійне училище № 25
 • Блог методиста ВПУ-25 Мар'янич Т.Г.
 • Персональний сайт Коржан Т.В.
 • Створити сайт uCoz
 • Інструкції для uCoz

 • Сьогодні

  Архів записів

  www.qrcode-generator.de
  Copyright MyCorp © 2012- 2024                       Всі авторські права захищені

  При використанні матеріалів блогу, посилання на джерело обов"язкове. Дякую за розуміння!

  www.copyright.ru

  %
  освітній портал Педагогічна преса
  https://web-kwest18.blogspot.com/